1. Europe-Map-1938
  2. Molotov-Ribbentrop-Pact-1939

IV Roz­biór Pol­ski: pakt Rib­ben­trop-Moło­tow z 1939 r. (najedź myszą na gra­fi­kę).

Europa-for-LB

Na Euro­pie, księ­ży­cu Jowi­sza, może ist­nieć życie – taką nadzie­ję mają naukow­cy. Ma ona ogrom­ny rezer­wu­ar wody – ukry­ty oce­an o głę­bo­ko­ści nawet do 160 km – wykry­ła to son­da Gali­leo. Euro­pę odkrył Gali­le­usz w 1610 r. Jest 4 razy mniej­sza od Zie­mi. Nie ma pór roku; nie masz czym oddy­chać (brak atmos­fe­ry). Jest zim­no: ‑171°C. Ważył(a)byś tam 8 kg. I ślizgał(a) się po nie­skoń­czo­nym, gład­kim lodo­wi­sku.

Cytaty

Czy wszy­scy inni są cali?

— Robert F. Ken­ne­dy, „Ostat­nie sło­wa”